Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Cestovní agentury Bontour, s.r.o.

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou BONTOUR, s.r.o., (dále jen CA ) a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, a zákona č. 40/1960 Sb., v platném znění, a je dále upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, potvrzené CA, a zaplacením 50% základní ceny zájezdu zákazníkem.

Zákazníkem podepsaná cestovní smlouva a následně potvrzená CA je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené objednatelem na cestovní smlouvě. Potvrzení cestovní smlouvy se CA zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v uvedeném rozsahu a kvalitě. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů jím uvedených v cestovní smlouvě. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je mu znám rozsah služeb a platební podmínky a že je v plném rozsahu respektuje.

CA vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím smluvních prodejců.Za nezletilé osoby podepisuje cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce. Každý zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.

II. Platební podmínky

 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě a potvrzená CA. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.
 2. Ceny zájezdu jsou smluvními cenami sjednanými písemnou dohodou – cestovní smlouvou mezi CA a zákazníkem.
 3. CA má právo na zaplacení ceny zájezdu před jeho poskytnutím. Bez plného zaplacení celkové ceny nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.
 4. CA je oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 50% z ceny zájezdu splatnou do 7 dnů od potvrzení cestovní smlouvy, doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací služby. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací služby je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu při potvrzení cestovní smlouvy.
 5. CA si vyhrazuje právo před uzavřením cestovní smlouvy oznámit změny údajů uvedených v  katalogu (v nabídkových listech). V takovém případě, kdy se údaje na cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na cestovní smlouvě.

III. Změny sjednaných podmínek

Ceny zájezdu jsou kalkulovány dle skutečnosti a platných kursů s velkým časovým předstihem. Pokud v době od podpisu cestovní smlouvy do data zahájení zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny o více než 10%, CA tuto skutečnost oznámí písemnou formou neprodleně zákazníkovi.

Jednostranné zvýšení ceny může CA provést v případě, že dojde ke zvýšení cen sjednaných služeb nebo směnného kursu české koruny o více než 10% oproti kursu použitému ke kalkulaci cen. Toto zvýšení cen je CA povinna oznámit zákazníkovi nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu.

 

IV. Práva a povinosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 1. Právo na řádné poskytnutí služeb jmenovitě uvedených v cestovní smlouvě.
 2. Právo na reklamaci vad poskytnutých služeb v souladu s bodem VIII. těchto Všeobecných podmínek.
 3. Právo být seznámen s případnými změnami služeb.
 4. Právo kdykoliv před započetím služeb zrušit svoji účast odstoupením od cestovní smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek (viz bod VII.)
 5. Právo na ochranu dat v cestovní smlouvě před nepovolanými osobami.

K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. Prokázat zaplacení sjednané ceny zájezdu předložením dokladu o zaplacení před zahájením zájezdu.
 2. Zabezpečit si platný cestovní doklad, příp. další doklady a formality nutné dle pokynu CA
 3. Řídit se převzatými písemnými pokyny a dodržovat pokyny zástupce CA. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo závažného narušení programu nebo průběhu, je zástupce CA oprávněn zákazníka vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.
 4. Uhradit eventuelní škodu, kterou způsobil při čerpání služeb zajištěných dle cestovní smlouvy v dopravním prostředku, ubytovacím či jiném zařízení.

V. Práva a povinnosti cestovní agentury

 1. CA je povinna seznámit zákazníka se změnou rozsahu a ceny služeb.
 2. CA je povinna nejpozději do 7 dnů před zahájením služby poskytnout zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou CA známy.
 3. CA je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby uvedené v cestovní smlouvě. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů poskytnout služby zahrnuté v ceně, je CA povinna:
 • zajistit služby přiměřené původnímu rozsahu,
 • upravit cenu zájezdu nebo vrátit poměrnou část již zaplacené ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany cestovní agentury

CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě, že nabylo dosaženo stanoveného minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci příslušného zájezdu, dále v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

O zrušení zájezdu je CA povinna zákazníka informovat nejpozději 7 dní před termínem zájezdu. V případě, že CA zájezd zruší, má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení zaslaného CA. Zrušení cestovní smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.
 2. Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen zaplatiti stornovací poplatky, a to v následující výši: při stornování od 45 dnů před zahájením a více 400,- Kč/os. 30 – 45 dnů před odjezdem 30% z ceny objed. služeb/os. 20 – 30 dnů před odjezdem 50% z ceny objed. služeb/os. 10 – 20 dnů před odjezdem 75% z ceny objed. služeb/os. 5 – 10 dnů před odjezdem 90% z ceny objed. služeb/os. méně než 5 dnů před odjezdem 100% z ceny objed. služeb/os.
 3. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob.

VIII. Reklamační řízení

 1. Zákazník má právo na reklamaci vad zaplacených služeb, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitně dle cestovní smlouvy.
 2. Zákazník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u zástupce CA nebo jiného odpovědného pracovníka CA tak , aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě.
 3. Reklamaci závady, která nemohla být odstraněna přímo na místě, případně podává-li zákazník reklamaci písemně u CA, musí zákazník uplatnit nejpozději do 7 dnů po ukončení služeb. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatnit svou reklamaci jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měly být služby podle cestovní smlouvy ukončeny, po této lhůtě právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která uzavření smlouvy zprostředkovala a to za stejných podmínek.
 4. CA je povinna se vyjádřit k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů od obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CA povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb.
 5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny služby.
 6. CA neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CA
 7. Zákazník, který bez zavinění CA nevyčerpá zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů CA apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

IX. Pojištění

CA zajišťuje svým klientům komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí na základě uzavřené smlouvy s pojišťovnou. Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v ceně služby, pokud není uvedeno jinak. CA na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím nabídkových listů či katalogů, příp. V pokynech na cestu, zasílaných klientům před termínem.

Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení k již existující pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistníkem (Bontour s r.o.) a pojistitelem (Kooperativa pojišt’ovna, a.s., Vienna Insurance Group). Přistoupením do pojištění se tedy nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (pojistníkem), ale pojištěným klientem, a proto pro Vás z tohoto vztahu nevyplývají žádné povinnosti ani práva pojistníka, zejména nemůžete pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Jako pojištěného klienta Vás však budeme informovat o jakékoli změně a v případě potřeby můžete to své pojištění za podmínek rámcové pojistné smlouvy ukončit nebo změnit.

X. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajů je společnost Bontour s.r.o., se sídlem Vrázova 19a, Brno-Žabovřesky, IČ 49974793
2. Jaké osobní údaje společnost Bontour s.r.o. zpracovává:
Osobní údaje společnost Bontour s.r.o. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Společnost Bontour s.r.o. zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to zejména z titulu plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
• osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci – jméno a příjmení, datum narození, adresa
• osobní údaje pro usnadnění a urychlení komunikace v souvislosti s plněním smlouvy – telefonní číslo, e-mailová adresa
Společnost Bontour s.r.o. může také zpracovávat Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu, a to za účelem zařazení do své databáze v souvislosti s marketingem, propagací společnosti a jejích služeb a reklamou. Zejména se jedná o nabízení výrobků a služeb, zasílání relevantních nabídek a obchodních sdělení stávajícím klientům, kteří v minulosti využili služeb společnosti Bontour s.r.o., a to elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb. Pro tento účel jsou Vaše údaje zpracovávány na dobu 10 let. Oprávněným zájmem společnosti Bontour s.r.o. je v tomto případě zájem na efektivní marketingové kampani, která nezasahuje do Vašich práv.
Zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (předání osobních údajů při uzavírání smluvního vztahu).
3. Komu jsou Vaše osobní údaje ze strany společnosti Bontour s.r.o. poskytovány:
Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.
• příjemci, kteří jsou zpracovateli osobních údajů – zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro společnost (např. externí účetní), společnost vybírá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů., a to na základě zpracovatelské smlouvy
• příjemci, kteří jsou samostatnými správci osobních údajů – jedná se zejména o obchodní partnery
• dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, znalcům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
• jiným subjektům pouze s Vaším souhlasem.
4. Doba uložení osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.
V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, tj. i po ukončení smluvního vztahu s ohledem na případné nároky, které mohou vzniknout v budoucnosti, nejdéle po dobu 10 let.
V případě našeho oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu danou trváním konkrétního účelu.
Po skončení doby oprávněného zpracování společnost Bontour s.r.o. přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.
5. Práva týkající se ochrany osobních údajů:
V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je společnost povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce. V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich společnost Bontour s.r.o. zpracovává;
b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;
c) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany společnosti Bontour s.r.o. v rozporu se zákonem;
d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;
e) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);
f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) – osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému správci.

6. S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na společnost Bontour s.r.o., a to buď písemně do sídla společnosti na adresu Vrázova 19a, Brno 616 00, nebo prostřednictvím e-mailové adresy bontour@bontour.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto „Smluvní podmínky“ nabývají účinnosti dnem 1.5.2008.
 2. Pro zájezdy a služby, které CA prodává na základě smlouvy s jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, platí podmínky pořádající cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
 3. Zákazník stvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
 4. Veškeré údaje a ceny vycházejí ze skutečností známých a platných v době sestavování kalkulací a CA si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Eventuelní neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a cestovní smlouvy.
 5. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů a to výhradně pro potřeby cestovní agentury v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. CA je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CA.